Varsinais-Suomen liitto - Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 (EU-tietosuoja-asetus)

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Varsinais-Suomen liiton tarkastuslautakunnan keräämää ja ylläpitämää sidonnaisuusrekisteriä.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Varsinais-Suomen liiton tarkastuslautakunta

Osoite:
Linnankatu 52 B
20100 TURKU

Yhteystiedot:
Varsinais-Suomen liitto, tarkastuslautakunta
PL 273
20101 TURKU
Puhelinnumero: (02) 2100 900
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)varsinais-suomi.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

Hallintojohtaja Petra Määttänen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kuntalain (410/2015) 84 §:n perusteella. Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden tai viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Henkilötietojen käsittelyn perusta

Henkilötietojen käsittelyperusteet ovat
• EU tietosuoja-asetus (2016/679) 6 artikla, 1. c
• Kuntalaki (410/215) § 84

Rekisterin tietosisältö

Sidonnaisuusilmoituksen ovat Varsinais-Suomen liitossa velvollisia antamaan:
• maakuntavaltuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
• maakuntahallituksen jäseniä ja varajäseniä ja esittelijää (maakuntajohtaja)
• hankerahoitusjaoston ja maankäyttöjaoston jäseniä ja varajäseniä ja esittelijöitä

Kerätyt tiedot saattavat sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:
• nimi
• henkilötunnus
• tiedot luottamustehtävästä
• tiedot virkasuhteesta
• tiedot sidonnaisuuksista sisältäen tiedot luottamustoimista, liiketoiminnan harjoittamisesta sekä tiedot merkittävästä
varallisuudesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottoryhmät

Ei säännöllisiä luovutuksia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännöllisiä luovutuksia.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan julkisesta rekisteristä, kun ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva luottamustoimi tai tehtävä päättyy.

Sidonnaisuusilmoitukset säilytetään pysyvästi Kansallisarkiston päätöksen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisteri on suojattu asiattomalta pääsyltä erilaisin teknisin ja organisatorisin keinoin ja järjestelyin. Henkilötiedot on tallennettu palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat suojattu palomuureilla ja salasanoilla. Henkilörekisterin tietoja käsittelevät ainoastaan valtuutetut henkilöt, joilla on rekisteriin myönnetyt käyttöoikeudet.

Rekisteröidyn oikeudet

• Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin 15 artikla
rekisteröity voi tehdä kirjallisen tietopyynnön omista tiedoistaan
• Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla)
rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
• Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla)
rekisteröity voi vaatia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta turhan tai väärän tiedon poistamista
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)
rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapaus-kohtaisesti
• Oikeus vastustaa käsittelyä (21 artikla)
rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapaus-kohtaisesti
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla)
rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapaus-kohtaisesti

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat hakemukset tai vaatimukset toimitetaan Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon.

Yhteystiedot:
Varsinais-Suomen liitto
PL 273
20101 TURKU

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen tiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
https://tietosuoja.fi/etusivu
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi